16Th4/20

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP Lịch sử HỌC KỲ II (2019-2020)

Bấm vào đây để tải http://thcsvinhthanh.pgdtanhung.edu.vn/de-cuong-on-tap-lich-su-hoc-ky-ii-2019-2020/de-cuong-on-tap-kt-hkii-k6/ ‎ http://thcsvinhthanh.pgdtanhung.edu.vn/de-cuong-on-tap-lich-su-hoc-ky-ii-2019-2020/de-cuong-on-tap-…tra-hoc-ky-ii-k7/ ‎ http://thcsvinhthanh.pgdtanhung.edu.vn/de-cuong-on-tap-lich-su-hoc-ky-ii-2019-2020/de-cuong-on-tap-kiem-tra-hk-ii-k8/ ‎

09Th4/20

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ĐỊA 6,7,8,9

Bấm vào đây để download Lớp 6 http://thcsvinhthanh.pgdtanhung.edu.vn/de-cuong-on-tap-mon-dia-6789/dia-6/ ‎ Lớp 7 http://thcsvinhthanh.pgdtanhung.edu.vn/de-cuong-on-tap-mon-dia-6789/dia-7/ Lớp 8 http://thcsvinhthanh.pgdtanhung.edu.vn/de-cuong-on-tap-mon-dia-6789/dia-8/ Lớp 9 http://thcsvinhthanh.pgdtanhung.edu.vn/de-cuong-on-tap-mon-dia-6789/de-cuong-dia-9-tuyen-sinh-10/

09Th4/20

ĐỀ CƯƠNG TIẾNG ANH 6,7,8,9

Bấm vào đây để download Lớp 6 http://thcsvinhthanh.pgdtanhung.edu.vn/de-cuong-tieng-anh-6789/revision-6/ Lớp 7 http://thcsvinhthanh.pgdtanhung.edu.vn/de-cuong-tieng-anh-6789/revision-7/ Lớp 8 http://thcsvinhthanh.pgdtanhung.edu.vn/de-cuong-tieng-anh-6789/revision-8/ Lớp 9 http://thcsvinhthanh.pgdtanhung.edu.vn/de-cuong-tieng-anh-6789/revision-9/ ‎ Chú thích

07Th4/20

Đề cương môn Sinh Học 6,7,8,9

Bấm vào đây để download Lớp 6 http://thcsvinhthanh.pgdtanhung.edu.vn/de-cuong-mon-sinh-hoc-6789/de-cuong-sinh-hoc-6-hk2/ Lớp 7 http://thcsvinhthanh.pgdtanhung.edu.vn/de-cuong-mon-sinh-hoc-6789/de-cuong-sinh-hoc-7-hk2/   Lớp 8 http://thcsvinhthanh.pgdtanhung.edu.vn/de-cuong-mon-sinh-hoc-6789/de-cuong-sinh-hoc-8-hk2/ Lớp 9 http://thcsvinhthanh.pgdtanhung.edu.vn/de-cuong-mon-sinh-hoc-6789/de-cuong-sinh-hoc-9-hk2/